Przeznaczenie
Płeć
Rozmiar obuwia
US UK EUR CM
Rozmiar Inny
Marka
Kolor obuwia
Kolor odzieży
Materiał
Typ
Cena od:
WYCZYŚĆ FILTRY
POKAŻ WYNIKI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KICKSMANIAC.COM (obowiązujący od 01.01.2023)


I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Kicksmaniac.com;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.kicksmaniac.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Rzecz – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Kicksmaniac.com a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.kicksmaniac.com.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy Kicksmaniac.com, działający pod adresem www.pl.kicksmaniac.com, prowadzony jest przez Misico Sp. z o.o. Sp.k., Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź  , NIP: 7282819297, REGON: 367607120. Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod numerem  0000683729, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział KRS.

 Adres e-mail: [email protected], numer telefonu: 696 127 192

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej, lub Mozilla Firefox w wersji 13.0 lub nowszej z włączoną obsługa appletów JavaScript i cookies, lub Opera w wersji 10 lub nowszej, lub Chrome w wersji 10 lub nowszej, akceptacja instalacji komponentów Adobe Flash Player, w przypadku, gdy Sklep poprosi o ich instalacje, minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Kicksmaniac.com zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.kicksmaniac.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk."

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Misico Sp. z o.o. Sp.k. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Kicksmaniac.com za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Kicksmaniac.com.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Misico Sp. z o.o. Sp.k.

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.kicksmaniac.com i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Misico Sp. z o.o. Sp.k . Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

8. Zamówienia realizowane są niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od złożenia Zamówienia.

9. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 

V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii,  Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Irlandii Płn, Włoch, Arabii Saudyjskej, Białorusi, Chin, Hongkongu, Iranu,  Japonii, Korei Południowej, Malezji, Norwegii, Rosji, Szwajcarii, Tajwanu, USA, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- Poczty Polskiej

- Firmy kurierskiej DPD

 Szczegółowe koszty są podane  w zakładce WYSYŁKA. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Termin realizacji dostawy wynosi 1-2 dni robocze na terenie Polski  i do 4-5 dni roboczych na terenie UE (przesyłki dostarcza kurier  DPD), poza UE czas doręczenia wynosi 10-20 dni roboczych ( przesyłki dostarcza Poczta Polska) i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.kicksmaniac.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

 

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), ceny nie zawierają opłat celnych.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

- przelewem- przed wysłaniem towaru:

ING BANK ŚLĄSKI 02 1050 1461 1000 0091 0633 3215

Misico Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Nowogrodzka 2c, 

92-221 Łódź

W TYTULE PRZELEWU PROSIMY PODAĆ NR ZAMÓWIENIA.

- płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim)- przed wysłaniem towaru:

Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank),  Przelew24 (Bank Zachodni WBK),  Przelew z BPH (Bank BPH),  Płacę z iPKO (PKO BP),  Pekao24Przelew (Bank Pekao), Płacę z ORANGE (mBank),  Płacę z IKO, Płacę z Citi Handlowy (Citi Handlowy), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank), T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank),  Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium), Płać z ING  (ING Bank Śląski), Crédit Agricole przelew online (Crédit Agricole Bank Polski), Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.), DB Transfer (Deutshe Bank PBC S.A.), Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay (Bank Pekao S.A.),  e-Transfer Pocztowy 24 (Bank Pocztowy S.A.), Deutsche Bank Polska S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie, Plus Bank S.A., Millennium Bank S.A., Credit Agricole Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A., BLIK (Polski Standard Płatności Sp. z o.o.)

- płatnością online za pomocą karty płatniczej- przed wysłaniem towaru:

Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic

Płatności online obsługuje firma eCard S.A. oraz ING Bank Śląski S.A. (imoje)

- odroczona płatność Twisto:

Płatności obsługuje ING Bank Śląski S.A.

- za pobraniem- - kurierowi przy odbiorze przesyłki

Zwroty i Reklamacje 
Zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem; W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego. 

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki - w terminie 30 dni.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki - po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Misico Sp. z o.o. Sp.k., ul. Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, [email protected], Telefon: 515 530 224) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy: WZÓR DO POBRANIA , jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać nam rzecz lub na adres Misico Sp. z o.o. Sp.k., ul. Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, niezwłocznie, a w każdym razie nie póź niej niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Misico Sp. z o.o. Sp.k. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego, a także z tytułu niezgodności towaru z umową na zasadach określonych w art. 43a - 43g ustawy o prawach konsumenta.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Misico Sp. z o.o. Sp.k., ul. Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, [email protected]. Kicksmaniac.com zobowiązuje się do poinformowania Klienta o zasadności bądź niezasadności każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

Klient może skorzystać z załączonego formularza reklamacyjnego: WZÓR DO POBRANIA, jednak nie jest to obowiązkowe.

Misico Sp. z o.o. Sp.k. nie jest producentem Towarów. Kicksmaniac.com nie ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Misico Sp. z o.o. Sp.k.podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:  Misico Sp. z o.o. Sp.k., ul. Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, [email protected] lub przy użyciu formularza kontaktowego

3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

4. Misico Sp. z o.o. Sp.k. zobowiązuje się do poinformowania Kienta o zasadności bądź niezasadności każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 

X. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Misico Sp. z o.o. Sp.k. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Misico Sp. z o.o. Sp.k. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Misico Sp. z o.o. Sp.k.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

XI. Zasady konserwacji obuwia

Przed pierwszym założeniem nowego obuwia należy zapoznać się z informacjami zawartymi na oryginalnym pudełku i metkach obuwia, gdzie podane są informacje o użytych w obuwiu materiałach oraz o sposobie ich konserwacji, zastosowanie się do nich pozwoli dłużej cieszyć się obuwiem.

Podstawowe zasady konserwacji butów:

1. zanieczyszczone buty najpierw czyścimy, dopiero po wyczyszczeniu pastujemy,

2. obuwia nie wolno czyścić rozpuszczalnikami, ponieważ niszczą one wierzchnią warstwę skór naturalnych i materiałów skóropodobnych,

3. do mycia używać miękkiej tkaniny lub gąbki zwilżonej w ciepłej wodzie, oczyścić powierzchnię buta, nie mocząc go całego,

4. zamoczonego obuwia nie wolno suszyć w pobliżu źródeł ciepła (pieców, grzejników),

5. obuwie należy suszyć w temperaturze pokojowej; buty należy usztywnić od środka materiałem pochłaniającym wilgoć, np. gazetami,

6. obuwie należy zmieniać i wietrzyć,

7. dbałość o wnętrze obuwia należy do Kupującego (utrzymanie czystości, wymiana wyściółek, dobór skarpet lub rajstop do koloru wnętrza obuwia, gdyż ciemne obuwie może zafarbować jasne skarpety),

8. zawsze należy dokładnie sznurować swoje obuwie; źle zawiązane obuwie może ulegać deformacjom; skóra jest materiałem, który przyzwyczaja się do kształtu stopy, a niewłaściwe wiązanie sznurowadeł może powodować jej odkształcenia, a nawet pękanie,

9. niedopuszczalne jest pranie obuwia w pralce.

Konserwacja obuwia tekstylnego:

 1. łatwość czyszczenia obuwia tekstylnego w dużym stopniu zależy od zastosowanych surowców i rodzaju powierzchni materiałów włókienniczych,

2. materiały gładkie brudzą się mniej niż szorstkie i drapane; najłatwiej brud usuwa się z materiałów wykonanych z włókien syntetycznych,

3. obuwie tekstylne należy czyścić przy użyciu gąbki, zamoczonej w roztworze wodnym łagodnych środków piorących, w umiarkowanej temperaturze,

4. należy unikać mocnego moczenia obuwia, które może być przyczyną jego rozklejenia, jak również delaminacji materiałów połączonych w układ warstwowy, co w znacznym stopniu osłabia obuwie (wykruszenie pianki PU, wymycie kleju). 

5. niedopuszczalne jest pranie obuwia w pralce, 

6. obuwie należy suszyć w miejscu przewiewnym, z dala od źródeł ciepła. 

Konserwacja obuwia skórzanego

1. konserwacja skóry naturalnej polega na ochronie jej przed szkodliwymi zmianami zachodzącymi w strukturze skóry, a szczególnie przed niszczącym działaniem potu na tłuszcze naturalne w niej zawarte,

2. spośród znajdujących się na rynku środków konserwujących najkorzystniejsze są pasty zawierające woski, zwłaszcza pasty wodno - rozpuszczalnikowe, mające konsystencję bardziej mazistą od past rozpuszczalnikowych (kremy), dające się łatwiej rozprowadzić na obuwiu; tworzą one błony o doskonałym połysku, odporne na działanie wilgoci, dzięki czemu zabezpieczają obuwie skórzane przed działaniem wody,

3. należy uważnie stosować pasty samopołyskowe, które często na skórach delikatnych, o słabo utrwalonym barwniku w powłoce mogą powodować odbarwienie i plamienie; stosowanie w codziennej konserwacji obuwia przez dłuższy czas past samopołyskowych powoduje tworzenie się grubej warstwy pasty na powierzchni skór; warstwa ta pęka i wykrusza się, dając wrażenie pękania i odpryskiwania wykończenia skóry, a często również ją uszkadza,

4. do skór kolorowych zaleca się stosowanie past barwionych, dzięki czemu następuje wzmocnienie i ożywienie koloru,

5. do nowych wykończeń skór o podwyższonej zawartości tłuszczu nie należy stosować past i środków zawierających terpentynę i benzynę, które mogą powodować zmianę koloru i wyglądu skóry,

6. również obuwia ze skór welurowych i nubukowych nie można pastować, natomiast należy je czyścić specjalnie do tego przeznaczoną szczotką (dostępną w sklepach obuwniczych) lub zmoczoną, mocno wyciśniętą tkaniną; skóry olejowane (pull-up) i welurowe należy odświeżać środkami konserwującymi w aerozolu, przeznaczonymi do tego rodzaju skór,

7. niedopuszczalne jest pranie obuwia w pralce.

Konserwacja z materiałów skóropodobnych

1. obuwie z wierzchami z materiałów skóropodobnych również należy konserwować,

2. konserwacja obuwia z materiałów skóropodobnych zabezpiecza przed wypłukiwaniem plastyfikatorów z warstwy wierzchniej (licowej) sztucznej skóry; w celu odświeżenia wierzchu wystarczy zwykłe przetarcie cholewki suchą bądź zwilżoną miękką tkaniną;

3. powinny to być pasty emulsyjne na bazie wodnej, skomponowane bez udziału wosków i rozpuszczalników, które posiadają korzystne działanie nawilżające i antyelektrostatyczne,

4. do zmywania powierzchni obuwia z materiałów skóropodobnych nie wolno stosować agresywnych rozpuszczalników typu aceton, octan butylenu, octan etylu lub benzyna, gdyż powodują one uszkodzenia powłoki,

5. natomiast obuwie ze sztucznych skór welurowych należy czyścić tylko zwilżoną gąbką; następnie pozostawić do wyschnięcia,

6. niedopuszczalne jest pranie obuwia w pralce.

Powyższe informacje pochodzą z Centralnego Laboratorium Przemysłu Obuwniczego.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BONÓW UPOMINKOWYCH W SKLEPIE ONLINE KICKSMANIAC.COM


I. Warunki ogólne

1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady aktywacji i używania Bonu Upominkowego.

2. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Regulamin - niniejszy regulamin Bonu Upominkowego;

b) Bon Upominkowy - bon towarowy na okaziciela, wydany przez spółkę Misico Sp. z o.o. Sp.k. w formie elektronicznej lub drukowanej, zakupiony w sklepie Kicksmaniac.com, który uprawnia Użytkownika do jego realizacji w Sklepie Internetowym Kicksmaniac.com pod adresem www. kicksmaniac.com;

c) Nabywca - osoba, która w Sklepie Internetowym Kicksmaniac.com pod adresem www. kicksmaniac.com dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Misico Sp. z o.o. Sp.k. w zamian za przekazanie Bonu Upominkowego;

d) Użytkownik – każdy posiadacz Bonu Upominkowego Kicksmaniac.com;

3. Bon Upominkowy może być nabyty tylko w sklepie online Kicksmaniac.com

4. Bon Upominkowy może być użyty wyłącznie przy zakupach online w sklepie internetowym Kicksmaniac.com.

5. Bon Upominkowy nie podlega wymianie oraz nie może zostać zwrócony.

6.Misico Sp. z o.o. Sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za bony upominkowe, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy. Misico Sp. z o.o. Sp.k. nie umożliwia też Użytkownikowi, Nabywcy lub Beneficjentowi Bonu Upominkowego zgłoszenia zastrzeżenia o utracie lub zaginięciu Karty lub też możliwości jej zablokowania.

7. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Misico Sp. z o.o. Sp.k. tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Bonu Upominkowego.

8. Bon Upominkowy posiada indywidualny termin ważności (6 miesięcy od dnia zakupu).


II. Bon Upominkowy

1. Bon Upominkowy jest wydawany w nominale: 50/100/200/300/350/400/500/600/700/800/900/1000 PLN.

2. Bon Upominkowy opatrzony jest datą ważności oraz numerem seryjnym.


III. Zakup Bonu Upominkowego

1. Zakup Bonu Upominkowego następuje po cenie nominalnej.

2. Przy zakupie Bonu Upominkowego nie są uwzględniane żadne rabaty.

3. Za Bony Upominkowe zakupione online przyjmujemy płatność przelewem.

4. Bon Upominkowy wysyłamy po zaksięgowaniu wpłaty.

5. Bon Upominkowy może zostać wysłany drogą e-mailową lub kurierem pod wskazany adres (opłata wynosi 13 PLN).


IV. Realizacja Bonu Upominkowego

1. Bon upominkowy może zostać wymieniony na dowolną produkt oferowany w sklepie online Kicksmaniac.com.

2. Bon Upominkowy stanowi pełnowartościową formę płatności.

3. Przy realizacji Bonu Upominkowego, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymywanego towaru jest niższa niż wartość nominalna Bonu Upominkowego.

4. Bon Upominkowy jest jednorazowego użytku. Reszta środków pieniężnych, pozostała po zrealizowaniu bonu nie podlega zwrotowi i możliwości ponownej realizacji.

5. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny przelewem, płatnościami online lub za pobraniem (płatność kurierowi), gdy wartość otrzymywanego towaru lub jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Bonu Upominkowego.

6. Nabywca lub Użytkownik mogą posłużyć się Bonem Upominkowym tylko jeden raz.

7. Nabywca lub Użytkownik, podczas jednej transakcji, nie może połączyć kilka Bonów Upominkowych - sumując nominały tych bonów.


V. Rozliczenia Bonów Upominkowych

1.Nabywca w chwili wydania bonu upominkowego od Misico Sp. z o.o. Sp.k.otrzymuje niefiskalny dokument sprzedaży, potwierdzający nabycie oraz wartość nominalną nabywanych Bonów Upominkowych.


VI. Zwrot towarów zakupionych za pomocą Bonu Upominkowego

1. Towar zakupiony za pomocą BONU UPOMINKOWEGO nie podlega zwrotowi.  Zakupiony towar można wymienić na inny produkt dostępny na stronie www.kicksmaniac.com w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówienia.

2. Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość nowego towaru jest niższa niż wartość otrzymanego towaru.

3. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny przelewem, płatnościami online lub za pobraniem (płatność kurierowi), gdy wartość nowego towaru jest wyższa niż aktualna wartość wymienianego towaru.
 

VI. Postanowienia końcowe

1. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Bonu Upominkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. Bon Upominkowy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest oficjalnym środkiem płatniczym. Bon Upominkowy stanowi formę bonu towarowego.

3. Misico Sp. z o.o. Sp.k. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Misico Sp. z o.o. Sp.k., po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie internetowej Kicksmaniac.com.

 

 

Poprzedni regulamin sklepu internetowego jest dostępny poniżej:

/upload/files/REGULAMIN%20SKLEPU%20INTERNETOWEGO%20OBOWI%C4%84ZUJ%C4%84CY%20DO%2031.12.2022.pdf